Jul 4, 2024

Med Vindvärde® kan branschen ta incitamentsfrågan i egna händer.

De som påverkas fysiskt av en ny vindkraftspark behöver få något tillbaka. Därför lanserar Renewable Sweden incitamentskonceptet Vindvärde®. Ett enkelt sätt att garantera ekonomiska fördelar för markägare, bostadsägare, föreningar och företagare som behöver hjälp att utvecklas. Paketet är ett heltäckande åtagande för projektägare som vill bygga en vindkraftspark.

Många påverkas lokalt när en vindkraftspark ska byggas. Både närboende och lokala politiker efterfrågar lokal återbäring och del i vindens värde. Renewable Sweden har tagit fram konceptet Vindvärde® som har sin utgångspunkt i incitamentsutredningens förslag. Arbetet har skett i samarbete med Cecilia Dalman Eek, en av regeringens tidigare vindkraftsamordnare och expert i incitamentsutredningen.

Renewable Swedens koncept Vindvärde® riktar sig till projektörer och är ett heltäckande åtagande som säkerställer att berörda markägare, närboende och lokalsamhälle får del av vindens värde vid etablering av landbaserad vindkraft.

Jeanette Lindeblad, VD Renewable Sweden och initiativtagare till Vindvärde®:  

- Med Vindvärde™  vill vi göra det enkelt för projektörer att göra rätt. Vi tillhandahåller ett paket med allt som behövs för att skapa delaktighet och förankring hos lokalbefolkningen. Den som bor, äger mark eller har ett litet företag i närheten av en vindpark får fördelar inom Vindvärde®.

Vindvärde® innehåller fastslagna löften med riktvärden för avstånd, ersättningsnivåer och vinstdelning. Konceptet tydliggör start vilka som ska ha rätt till ersättning från projektet och vilka villkor och övriga optioner som finns som alternativ. Innehållet utformas efter vilka som berörs av etableringen och för att möta olika lokala behov och förutsättningar i vårt avlånga land.

Markägare erbjuds fördelningsarrende och fastighetsägare erbjuds intäktsdelning, fördelat efter avstånd från vindkraftverken.

Lokalsamhället i form av privatpersoner, näringsidkare och kommun ges möjlighet att söka bidrag ut en Vinvärdesfond, dit projektet avsätter medel.

Inom konceptet finns också vissa optioner, till exempel möjlighet till ett generellt lägre elpris genom subventionerat medlemskap i ett vindkraftkooperativ.

För att möjliggöra övergången till fossilfri energi och säkerställa Sveriges elpriser och konkurrenskraft behöver ny elproduktion komma på plats så fort som möjligt.
Fortsatt utbyggnad av landbaserad vindkraft pekas ut som en avgörande väg framåt för att snabbt öka produktionen av el. Men det krävs starkare stöd bland lokalbefolkningen för att planerad projekt ska kunna förverkligas. Regeringen har i över ett år haft förslagen från incitamentsutredningen SOU 2023:18 ”Värdet av vinden” på sitt bord men ännu inte återkommit med några förslag till åtgärder.  

- Utredningen ”Värdet av vinden” föreslår att lokalbefolkningen får vara med och ta del av värdet som skapas i en vindkraftpark. I väntan på handling från regeringen kan hela vindkraftsbranschen redan nu använda Vindvärde® som en enkel, tydlig och vägledande praxis. Samtidigt får invånarna i närområdet en garanti på att ägaren till parken åtar sig att dela med sig av vindparkens ekonomiska värde, säger Cecilia Dalman Eek

Kontaktpersoner

Jeanette Lindeblad
VD Renewable Sweden  AB

Cecilia Dalman Eek

Mobilnummer:
+46 (0) 0 605 44 41
+46 (0)70-655 48 59

E-Post:
jeanette.l@renewablesweden.com
cecilia@dalmaneek.se

Läs Mer

Vindvärde | Din del av framtidens förnybara energisystem (vindvarde.se)

Här kan du ladda ner vår broschyr om Vindvärde®