Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.Renewable Sweden AB, org.nr: 559134-5128, med adress Batterivägen 2, 311 39 Falkenberg (här kallad Renewable Sweden) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

På Renewable Sweden värnar vi om den personliga integriteten och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och därmed känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna kundavtal och på grund av rättsliga krav, t.ex. enligt bokförings- och skattelagstiftning. Med hänvisning till intresseavvägningen samlar vi även in företagsinformation och personuppgifter i informationssyfte. Allt i syfte att bland annat kunna kommunicera rätt information till rätt person inom din organisation via telefon, sms och e-post så att vi kan ha en affärsrelation med dig. Vi samlar även in uppgifter om boende vid planering av vissa verksamheter för att kunna genomföra samrådsprocesser med det krav på kommunikation som ställs vid miljö- och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter eller föra dem vidare, utan endast spara dem för att kunna fullgöra våra åtaganden. Uppgifterna kommer inte heller att överföras till länder utanför EU/EES.

Vilken rättslig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen?

Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du blir kund hos oss och lägger order hos oss, ingår avtal med oss, kontaktar oss för support, svarar på e-post eller ansöker om ett jobb hos oss. Eftersom vi huvudsakligen samarbetar med dig som företagare samlar vi främst in allmän företagsinformation såsom företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och adress. Detta är inte personuppgifter (såvida du inte bedriver en enskild verksamhet) och omfattas inte av GDPR. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är huvudsakligen en rättslig förpliktelse men kan också vara en intresseavvägning, t.ex. när du som en icke-existerande kund kontaktar oss eller när du ansöker om ett jobb hos oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Renewable Sweden kommer att göra en årlig bedömning av om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna inte kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Renewable Sweden:s hantering av dina personuppgifter. Renewable Sweden ska vid begäran om registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär får Renewable Sweden ta ut en skälig avgift baserad på administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna till dess att de har ändrats.

Under vissa omständigheter har du rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in
  • Om behandlingen baseras på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du invänder mot att uppgifterna
  • bearbetas
  • Om du invänder mot personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns några berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har också rätt att återkalla ditt samtycke, invända mot automatiserat beslutsfattande, profilering och direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandlingen eller invända mot behandlingen.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende Renewable Sweden:s behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

Om du har några frågor till oss

Om du har frågor om Renewable Sweden:s personuppgiftsbehandling eller vill ta tillvara dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@renewablesweden.com eller 010-457 37 00.