Olika affärsområden – samma seniora kompetens

Landbaserad vindkraft

Landbaserad vindkraft är idag en mogen och beprövad teknik och en av Sveriges viktigaste energikällor. Vi har stor samlad in-house kompetens med specialistkunskaper och våra seniora konsulter har mångårig erfarenhet av utveckling av vindkraftsprojekt i hela Sverige.

Låt oss på Renewable Sweden berätta hur vi kan bistå dig med utvecklingen av ditt vindprojekt, så det blir lönsamt och hållbart för alla.

Är du markägare? Läs mer här

Våra tjänster inom landbaserad vindkraft:

 • Screening av nya projektområden
 • Förstudier
 • Markanskaffning
 • Projektledning och rådgivningstjänster genom hela värdekedjan för ditt projekt
 • Tillståndsprövning och MKB
 • Kommunal tillstyrkansprocess
 • Samrådsprocess
 • Strategisk kommunikation och incitamentspaket
 • Layout och miljöanalyser (ljud och skugga)
 • Produktionsestimat
 • Kartor/GIS (geografiskt informationssystem)
 • Access och framkomlighetsanalys
 • Visuell påverkan (visualiseringar, ZVI, 3D, animeringar)
 • Grön Due Dilligence
 • Strategisk rådgivning

Stolt medlem i branschorganisationerna Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi.

Annie Larsson

Landbaserad vindkraft

annie.l@renewablesweden.com

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft är idag en mogen och beprövad teknik och en av Sveriges viktigaste energikällor. Vi har stor samlad in-house kompetens med specialistkunskaper och våra seniora konsulter har mångårig erfarenhet av utveckling av vindkraftsprojekt i hela Sverige.

Låt oss på Renewable Sweden berätta hur vi kan bistå dig med utvecklingen av ditt vindprojekt, så det blir lönsamt och hållbart för alla.

Våra tjänster inom havsbaserad vindkraft:

 • Screening av nya projektområden
 • Förstudier
 • Projektledning och rådgivningstjänster genom hela värdekedjan för ditt projekt
 • Tillståndsprövning och MKB
 • Kommunal tillstyrkansprocess
 • Samrådsprocess inkl. ESPOO
 • Strategisk kommunikation och incitamentspaket
 • Layout och miljöanalyser (ljud och skugga)
 • Kartor/GIS (geografiskt informationssystem)
 • Access och framkomlighetsanalys
 • Visuell påverkan (visualiseringar, ZVI, 3D, animeringar)
 • Grön Due Dilligence
 • Strategisk rådgivning

Vid havsbaserade vindkraftsprojekt samarbetar vi med ERM – världens största rådgivningsföretag som enbart fokuserar på hållbarhet.

Stolt medlem i branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening.

Jeanette Lindeblad

Havsbaserad vindkraft

jeanette.l@renewablesweden.com

Repowering

Ett bra vindläge är en naturresurs och tillgång som är värd att förvaltas på bästa sätt. Har du ett bra läge men där teknik eller tillstånd är i behov av uppgradering? Renewable Sweden kan med kunskap om vindkraft och expertis inom tillståndsprocesser hjälpa dig att framtidssäkra ditt unika vindläge.

Det finns många fördelar med olika typer av livstidsförlängning. Framför allt handlar det om att fortsätta bruka ett gott vindläge - men med förbättrade förutsättningar. Befintlig infrastruktur kan till stora delar återbrukas och inte sällan finns redan acceptans för vindkraft på platsen. Dessutom finns även kunskapen om vindkraftsparkens påverkan på människor och miljö. Sammantaget är det här en stor fördel i en tillståndsprövning.
Andra fördelar med livstidsförlängning av befintliga vindlägen är till exempel att det är ett resurseffektivt sätt att använda marken och att repoweringprojekt ofta kan realiseras fortare än projekt på tidigare obrukad mark. Med en ny miljöprövning lever projektet vidare, men nu bättre anpassat till dagens lagkrav. Det främjar en hållbar utveckling.

Det här hjälper vi dig med:

 • Kartläggning av förutsättningar – ”Initial koll”
 • Strategi och rekommendation av förfarande och vägval
 • Tekniska beräkningar och underlag
 • Tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivning
 • Samrådsprocess
 • Dialog med berörda myndigheter
 • Markägardialog och arrendefrågor
 • Energiberäkningar och lönsamhetsberäkningar
 • Strategisk kommunikation
 • Due diligence
 • Stöd vid köp, försäljning och förmedling av möjliga objekt

  Optimera ditt vindläge med fler energitjänster
  Idag finns fler alternativ för att komplettera energiproduktionen. Det kan handla om solenergi, batterilagring och andra stödtjänster. Ibland är dessa alternativ mer fördelaktiga än att enbart satsa på vindkraft.

Varför är repowering viktigt och varför behöver det ske nu?

Många vindkraftsparker är ofta byggda på mycket goda vindlägen - i flera fall de allra bästa. Dessutom är det vanligt att tillstånden för dessa fastigheter inte är tidsbegränsade, vilket gör processen betydligt enklare vid repowering. Utvecklingen av teknik för vindkraft går fort fram och dagens verk är betydligt mer effektiva än gårdagens.
Som ägare kan du välja olika strategier för repowering:

 • Livstidsförlängning genom byte av befintliga delar
 • Partiell repowering - byte till modernare delar, t ex nytt maskinhus
 • Total repowering genom byte till nya verk inom gällande tillstånd, alt efter nytt tillstånd


Framtidsäkrade vindlägen bidrar till att möta morgondagens elbehov
Att samhällets energibehov kommer att öka råder det inget tvivel om. Utbyggnaden av ny produktion är nödvändig och sker, men kan vara tidskrävande.  Del i lösningen är livstidsförlängningen och effektivisering av redan befintlig fossilfri energiproduktion vilket också pekats ut som prioriterat av EUs medlemsländer.

Målgrupp

 • Markägare
 • Verksägare
 • Serviceleverantörer
 • Vindkraftstillverkare

Pitch & referensprojekt

 • Öka befintlig elproduktion på ett resurseffektivt vis
 • Befintlig nätanslutning
 • Småskalig lokal energiproduktion
 • Re-investeringar i ny modern teknik
 • Närproducerad förnybar el
 • En accepterad nyckel i energiomställningen
 • All vindkraft byggd före 2015 ska ersättas eller uppgraderas före 2040
 • Mycket bra vindlägen
 • Strategisk viktig för att mata el till lokal- och regionnät

Våra referensprojekt

 • Falkenbergsmotet
 • Varberg Bäckagård
 • Landskrona Lundåkra
 • Lövstaviken

Har du funderat på repowering eller generationsväxling av vindkraft?

Vårt team med kunniga och erfarna experter kan hjälpa dig att navigera i processen. Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.

Hör av dig till oss!

Annie Larsson

Repowering

annie.l@renewablesweden.com

Solkraft

Sedan starten har Renewable Sweden varit specialister på vindkraft, men vår kompetens, våra affärsområden och vår produktportfölj växer i takt med den tekniska utvecklingen. Därför är solkraft idag ett av vårt största affärsområde. Vårt engagerade solteam arbetar med flera spännande projekt, och vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Solenergi, som representerar solenergibranschen för att utveckla solkraften i Sverige.

Är du markägare? Läs mer här

Våra tjänster inom solkraft:

 • Screening av nya projektområden
 • Förstudier
 • Lokaliseringsutredningar
 • Projektledning och rådgivningstjänster genom hela värdekedjan för ditt projekt
 • Tillståndsprövning och MKB
 • Samrådsprocess
 • Strategisk kommunikation och intressenthantering
 • Layout och miljöanalyser (ljud och skugga)
 • Produktionsestimat
 • Kartor/GIS (geografiskt informationssystem)
 • Access och framkomlighetsanalys
 • Visuell påverkan
 • Grön Due Dilligence
 • Strategisk rådgivning
Stolt medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Olle Nyström

Solkraft

olle.n@renewablesweden.com

Varumärkeskommunikation

Människor måste förstå vad övergången till förnybar energi innebär – både för klimatet och för ekonomin. I paradigmskiften behövs information. Men även inspiration. Att kommunicera på ett tydligt och informativt vis är avgörande i utvecklingsprocessen. Vi ser ett ökat behov och efterfrågan på marknaden för en intern ”Marknads- och Kommunikationsbyrå” som arbetar parallellt med tillståndsprocessen för förnybar energi. Detta för att bidra till en lyckad kommunikations och förankringsprocess med intressenter inom näringsliv, kommun, myndigheter och privatpersoner.

Renewable Swedens affärsområde Varumärkeskommunikation är förlängningen av din marknadsavdelning – en kommunikations- och produktionsbyrå helt inriktad på förnybar energi.

Det nära samarbetet med våra andra affärsområden ger oss unik spetskunskap om vindkraft, solenergi, och annan förnybar energi. Därför kan vi erbjuda lika unika kommunikationslösningar för en bransch som behöver bli accepterad. Helt enkelt en katalysator - för att projekt ska utvecklas från idé till verklighet.

Att skapa ett varumärke
I början finns bara idén. Ett projekt ska ta form. Men hur möter vi vår målgrupp? Att lära känna ett varumärke kan på många sätt likställas med att lära känna en människa. Hur låter vår röst? Vilka ord väljer vi? Hur klär vi oss? Vilka människor vill vi ha en relation till? Vilka är våra värderingar – det vi kommunicerar ut till omvärlden? Detta och mycket mer lägger grunden till varumärket och påverkar i allra högsta grad vad människor tycker, tänker och säger om projektet. För att själva förstå vilka vi är och vart vi vill, behöver man göra en plattform för varumärket – ett fundament som vill sedan jobbar vidare från i vår kommunikation. Det handlar om två steg:

1. Varumärkesprocessen – plattformen där vi sammanställer vision, mission, löfte, personlighet m.m.

2. Varumärkesarbetet – där vi drar upp en strategi för hur vi kommunicerar varumärket, i vilka kanaler och vid vilka tidpunkter. Det kan handla om allt från annonser i print och på webben, radio- och tv-reklam till kampanjer i sociala media. Men det kan också vara de inbjudningar vi skickar ut till närboende och politiker, material vid samråd, projekthemsida m.m.
Vill du se exempel på det vi gjort – ser vår showreel!

01

Varumärkesprocess – Gigawatt

Syfte
Att bygga/skapa ett genomarbetat varumärke grundat på samtal och processer

Metod

 • Tre workshops med flera deltagare inkl projektgrupp och lokala representanter
 • Egen research av RNSC

1. Nulägesanalys (frågeformulär inkl sammanställning av svar)

2. Egen research (projektet, projektägare, platsen, människorna)

3. Workshop 1 – inledande frågeställningar

 • Vad är ett varumärke
 • Why, how, what?
 • Vision, mission, varumärkeslöfte
 • För vem finns vi till?
 • Målgrupp, ambassadörer och gatekeepers
 • Vad vill vi säga och till vem?
 • Onlyness – uniktitet
 • Fastställan av initial varumärkesplattform

4. Renewable Sweden Communications sammanställer underlag utifrån Workshop 1

5. Workshop 2 – tillsammans renodlar vi och spetsar till det vi kommit fram till i workshop 1

6. Renewable Sweden Communications sammanställer underlag utifrån Workshop 2

7. Workshop 3 – Vi går från varumärkesprocess till varumärkesarbete

Hur, var och när kommunicerar vi det vi kommit fram till i workshop 1 och 2?

8. Sammanfattning och material

Parallellt med varumärkesarbetet tar vi fram en omfattandegrafisk manual/varumärkesmanual (digital) innehållande:

 • Projektbakgrund
 • Presentation av projekt/varumärkesägare
 • Why, how, what-analys
 • Vision, mission och varumärkeslöfte
 • Värderingar, personlighet, målgrupper, gatekeepers och snubbeltrådar
 • ”Do:s and Don't:s”
 • Logotyp
 • Grafiska element
 • Färger
 • Typsnitt
 • Bilder (vad det är och vad det ger)
 • Riktlinjer för text och copy
 • Flera visuella exempel (t.ex hemsida, annonser i print och webb/SoMe, kläder, dekor m.m.)
02

Varumärkesprocess – Megawatt

Syfte
Att bygga/skapa ett underbyggt varumärke

Metod

 • Frågor och svar
 • Intervju
 • Research

1. Frågeformulär
(förenklad version av WS 1 i Gigawatt) till projektägare (ansvarig person för projektet) – inkl sammanställning av svar

2. Samtal/intervju med projektägare
med frågeformulär som grund – inkl sammanställning av svar

3. Egen research av RNSC
(projektet, projektägare, platsen, människorna)

4. Sammanfattning och material
Grafisk manual/varumärkesmanual (digital) innehållande:

 • Värderingar, personlighet, målgrupper, gatekeepers och snubbeltrådar
 • Logotyp
 • Grafiska element
 • Färger
 • Typsnitt
 • Bilder (vad det är och vad det ger)
 • Flera visuella exempel (t.ex hemsida, annonser i print och webb/SoMe, kläder, dekor m.m.)
03

Varumärkesarbete – tjänster

Utöver paketerade tjänster kring varumärken och varumärkesstrategi kan vi även hjälpa dig inom följande områden. Detta är det vi kallar varumärkesarbete. Slutprodukterna kan till exempel vara broschyrer, filmer, annonser, posters till samrådsmöte eller projekthemsida. Ofta kombineras dessa enheter i en kampanj.

 • Art Direction
 • Grafisk formgivning
 • Originalarbete
 • Copywriting
 • Typsnitt
 • Redaktionell text
 • Fotografering/film
 • Redigering av foto och film
 • Bildbehandling/bildmanipulation
 • AI-genererad bild och text
 • 3D-modellering
 • Musikproduktion
 • Radio- och TV-spotar
 • VoiceOver
 • Projektledning
 • Produktionsledning
 • Formgivning och produktion av hemsidor
 • Social media management
 • Föreläsningar om varumärkesprocesser/varumärkesarbete
04

Projekthemsida

Ansiktet utåt för ditt projekt är hemsidan. Den är också en given bärare av ditt varumärke. Det är här du delar information och inspiration till närboende, lokalpolitiker, press och övrig allmänhet. Vi hjälper dig att sätta upp en lättnavigerad, snygg och långsiktig projekthemsida som hjälper dig att nå ut. Arbete med projekthemsidan avser:

 • Registrering av domän
 • Strukturkarta – Onepage-sida + fyra undersidor
 • Formgivning/AD/anpassning till ditt varumärke
 • Uppsättning av kontkaktformulär
 • Copy och textbearbetning
 • Två korrekturvändor
05

Varumärkespaketet (inkl projekthemsida)

Nu kan ta del av paketet som vi kalla Varumärkespaketet. Det innebär att vi hjälper dig ta fram ett projektvarumärke (Varumärkesprocessen Megawatt) samt formger och sätter upp din projekthemsida. Varumärkespaketet innehåller:

 • Allt under 02 Varumärkesprocess Megawatt
 • Allt under 04 Projekthemsida
06

Samrådspaketet

Som komplement till Varumärkespaketet kan vi även hjälpa dig med material till Samrådsmöten – Samrådspaketet. Dessa enheter brukar vara det som initialt tas fram. Samrådspaketet innehåller följande:

 • Inbjudan till samrådsmöte, upp till 300 ex inkl adressering, kuvertering och porto
 • A1-affischer till samrådsmöte. Upp till 30 ex
 • Digitala panoramaskärmar för VR-hjälm och webb. Visualiseringar från 12 fotopunkter
 • Varumärkesanpassad fickbroschyr “Vindkraft från början”, 20 sidor, 300 ex
 • Folder A4 "Incitament”, 6 sidor, 300 ex
 • Samlingsmapp A4, 300 ex
 • Samtliga tryckkostnader inkluderade

Janne Persson

Varumärkesspecialist

janne.p@renewablesweden.com

Kompetensutveckling

Vem är det egentligen som berättar om vad utveckling av förnybar energi innebär? Vad finns det för fördelar och vilka är utmaningarna? Vem ger svar som lugnar, stärker och ibland till och med får människor att ändra uppfattning. Jo, vi. Vi har inte bara ett ansvar gentemot våra uppdragsgivare att driva projekten framåt – vi har också ett ansvar att informera, inspirera och utbilda allmänhet, politiker och näringsliv. Inför paradigmskiften finns alltid motstånd. Ofta bygger det på fel kunskap eller okunskap. Där gör vi skillnad.

Vi erbjuder utbildning inom alla våra affärsområden! Våra medarbetare är inspirerande och kunniga föreläsare inom sina respektive kompetensområden. Vi har stor erfarenhet av att initiera och arrangera aktuella seminarier, möten och event inom förnybar energi och medborgardialog.

 • Exempel på hur vi arbetar med kunskap och utbildning:
 • Vätgasseminarium - Möjligheterna med vätgas, Sydsvenska Handelskammaren
 • Kunskapslyft hinderbelysning, flertal representanter från branschen
 • Re-powering – Lathund, Energimyndigheten
 • Lokal nytta med havsbaserad vindkraft, Region Halland
 • Grundläggande kunskap om vindkraft, en utbildning i samverkan med branschorganisationen Svensk vindkraft
 • Vindkraftsutbildning Campus Varberg

Annelie Nilsson

Kompetensutveckling

annelie.n@renewablesweden.com