Verksamhetspolicy


 Renewable Sweden är det lilla konsultföretaget med den stora visionen att göra framtiden förnybar. 

Vårt uppdrag är att arbeta med konsulttjänster, projektutveckling och förmedlingstjänster inom förnybar energi i Sverige och Norden. 

Vår verksamhet ska karaktäriseras av ett tydligt fokus på att hjälpa våra kunder till framgång och därigenom möjliggöra etablering av förnybar energi. Verksamheten ska också genomsyras av ett aktivt miljöarbete med en strävan att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och en god, säker och utvecklande arbetsmiljö. 


 Detta innebär att vi ska: 

 • Uppfylla de lagar och andra bindande krav som ställs på oss från våra intressenter. 
 • Med hjälp av tydliga mål och handlingsplaner bedriva ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som strävar mot ständiga förbättringar. 
 • Ha en hög medvetenhet om ovanstående frågor i hela organisationen så att arbetet kan utföras på ett ansvarsfullt, säkert och effektivt sätt. 
 • Sträva efter att de projekt vi arbetar med i form av utveckling av förnybar energiproduktion ska kunna byggas, drivas och avvecklas på ett miljömässigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt 
 • Beakta och förebygga, samt regelbundet följa upp, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter i samtliga processer och aktiviteter. 
 • Tillhandahålla fakta och underlag om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet till intressenter och vara öppna för deras synpunkter. 
 • Kontinuerligt följa upp och säkerställa att verksamheten utvecklas inom ramen för denna policy. 
 • Skydda miljön genom att aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan från våra transporter och avfallshantering. 
 • Aktivt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker inom vår verksamhet. 
 • Låta våra medarbetare vara delaktiga i vårt arbetsmiljöarbete. 
 • Ständigt utveckla och förbättra vårt verksamhetsledningssystem. 


Vi förväntar oss att varje medarbetare:

 • Säkerställer att vi lever upp till kundens krav och förväntningar
 • Tar del av, förstår och utför arbetet enligt den egna arbetsplatsens miljökrav. 
 • Aktivt deltar i arbetsmiljöarbetet. 
 • Aktivt bidrar till ständiga förbättringar inom verksamheten.

Falkenberg 2022-04-22
Jeanette Lindeblad
CEO Renewable Sweden