Current project

Fjällboheden 2

Municipality:

Phase:

Number of turbines:

About the project

FuGen Energi AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för maximalt 10 vindkraftverk i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Projektområdet är beläget cirka 45 km nordväst om Skellefteå. Den närmaste tätorten är Jörn som ligger cirka 10 km nordväst om projektområdet. Fjällboheden 2 ligger i direkt anslutning till projekt Fjällboheden med 10 vindkraftverk som driftsattes under december 2021.

Det aktuella projektområde är i nära anslutning till ett av kommunens områden som är utpekade som lämpliga områden för vindkraft. Det ligger också nära ett riksintresseområde för vindkraft. Vindförhållandena i projektområdet har initialt utvärderats via tillgänglig vindkartering samt lokala mätdata. Beräkningarna visar att vindförhållandena i området är mycket goda. Medelvinden vid 140 meters höjd över marken beräknas uppgå till 7,7 m/s. 10 vindkraftverk beräknas ge en årlig elproduktion på 230 000 MWh/år, i snitt cirka 23 000 MWh/turbin och år. Den totala vindkraftsproduktionen motsvarar hushållsel för cirka 46 000 villor eller cirka 11 500 villors totala energiförbrukning.

Project Documents

Download attached
project files

Contact us

Do you want
to get in touch
with us?

We’re here to help. Wether you have an inquiry about a project or a just to answer your questions.

Project Manager

Business Partner

More projects

Building the future one project at a time

Find the latest information about our current projects below, please get in contact with us at: info@renewablesweden.com for further updates.